Kriisisuunnitelma

Etusivu » Suunnitelmat » Kriisisuunnitelma

1. Johtaminen ja tehtävien jako kriisitilanteissa ja niihin varauduttaessa

Kriisitilanteisiin varauduttaessa toimintaa johtaa vuosirehtori tukenaan opettajakunta sekä kriisiryhmä, joka on sama kuin oppilashuoltoryhmä.

Yleisesti kriisitilanteen sattuessa on samoin, jos se on mahdollista. Kuitenkin äkillisessä kriisissä on usein toimittava välittömästi, eikä vuosirehtorin paikalle tuloa voi odottaa. Siksi sen henkilökuntaan kuuluvan, joka havaitsee kriisin tapahtuneen tai uhkaavan, tulee ottaa välitön vastuu toiminnasta, kunnes vuosirehtori – tai poliisi tai pelastuslaitos jne. – on paikalla ja ottaa vastuun. Henkilökuntaa harjoitetaan tähän vuosittain.

Steinerkoulussa luokanopettajilla on erityisen suuri vastuu varsinkin oman luokkansa kaikissa eri tilanteissa.

2. Kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja niissä toimiminen

2.1 Tulipalo

Koululla on paloturvallisuussuunnitelma, jonka mukaista pelastautumistoimintaa harjoitellaan kahdesti lukuvuodessa, vähintään joka toinen vuosi pelastuslaitoksen edustajan ohjaamana.

Olennaista on pyrkiä ehkäisemään onnettomuuksia ennakolta. Rakennuksen paloturvallisuudesta ja esimerkiksi pelastautumisreittien merkinnästä vastaa rakennuksen omistaja. Koulun jokainen henkilökunnan jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että pelastustiet pysyvät vapaina ja että palokuorma eri tiloissa on vähin mahdollinen.

Koululla ei ole toistaiseksi sellaista teknisen työn luokkaa, jossa tehtäisiin puu- tai tulitöitä. Tämä vuokrataan ulkopuoliselta. Ulkopuolisen tilan yleisestä turvallisuudesta vastaa sen omistaja, mutta teknisen työn opettajan velvollisuus on erikseen siitä varmistua samalla kun hän varmistaa oppilaiden asianmukaisen suojautumisen ja turvalliset työtavat.

Koulutiloissa mahdollinen vähäinen palovaara liittyy sähköisiin laitteisiin. Niitä käytetään vain opettajan valvonnassa, ja opettajan vastuulla on myös varmistua niiden turvallisesta kunnosta siinä määrin kuin se käytännössä on mahdollista.

Joissakin tilanteissa koulussa poltetaan kynttilöitä. Se saa tapahtua ainoastaan opettajan valvonnassa. Opettajan tulee varmistaa, että silloin on saatavilla ensisammutusvälineitä, esimerkiksi vaahtosammutin tai sammutuspeite.

Kemian tunneilla käytetään joskus avotulta (esim. bunsenlamppu). Se saa tapahtua vain opettajan valvonnassa ja siihen tarkoitetussa tilassa (vetokaappi). Myös näissä tilanteissa, kuten yleensä kaikissa tilanteissa, missä avotulta käytetään, tulee ensisammutusvälineiden olla välittömästi saatavilla.

Vuosirehtorin tulee opettajakunnan tuella huolehtia, että toimintaa tulipalon varalta harjoitellaan, että sammutusvälineet ovat asianmukaisesti aina saatavilla (kiinteistön omistajan tarjoamat sekä koulun omat) ja että koulun henkilökunnan koulutus ja ohjeistus on ajan tasalla. Vuosirehtori ja opettajakunta tekevät tässä yhteistyötä kriisiryhmän ja koulun työturvallisuusvastaavien kanssa.

2.2 Onnettomuudet tai sairauskohtaukset koulussa

Oppilaiden tulee koulutuntien, välituntien, iltapäivä- ja kerhotoiminnan aikana samoin kuin kyytejä odottaessaan olla opettajien tai ohjaajien valvonnassa. Jokaisella koulussa toimivalla aikuisella tulee olla harjoitellut perustaidot ensiavussa.

Kun onnettomuus sattuu, on jokainen paikalla oleva henkilökunnan jäsen velvollinen antamaan ensiapua ja toimimaan seuraavien yleisten ohjeitten mukaan.

  • Ensiapua annetaan välittömästi
  • (Muut) oppilaat pidetään riittävän kaukana
  • Toinen aikuinen hankitaan paikalle, ellei jo ole
  • Mikäli tarpeen, tilataan ambulanssi
  • Kun onnettomuuteen joutuneen auttaminen on valmis, aloitetaan tilanteen selvittäminen
  • Selvittäminen tapahtuu vuosirehtorin tai luokanopettajan johdolla tilanteesta riippuen
  • Jos onnettomuuden kohteeksi on joutunut oppilas, ilmoittaa luokanopettaja huoltajalle
  • Jos kohde on henkilökuntaan kuuluva, tarpeellisesta tiedottamisesta vastaa vuosirehtori
  • (Muiden) oppilaiden työn jatkamisesta huolehtii joko oma luokanopettaja tai muu opettaja

Edellä kuvattu koskee myös vakavia sairauskohtauksia. Jos oppilaalla on sellainen sairaus, joka voi aiheuttaa kohtauksia, tulee koko henkilökunnan olla ohjeistettu toimimaan sellaisen varalta. Tarvittaessa pyydetään terveydenhoitajan opastusta.

Jos onnettomuus on vakava, tulee erityisesti huolehtia jatkotoimista oppilaiden ja mahdollisesti henkilökunnankin kanssa.

Oppilaiden kanssa keskustelee luokanopettaja tai, jos se ei ole mahdollista, muu heille tuttu ja luotettava opettaja.

Oppilaille kerrotaan tapahtuneesta rehellisesti. Oppilaille annetaan kaikki heidän tarvitsemansa aika kysyä ja puhua tapahtuneesta. Opettajan tulee arvioida, onko joku oppilas kokenut tapahtuman niin järkyttävänä, että hän tarvitsee erityistä jälkihoitoa. Tarvittaessa varmistetaan, että oppilaat eivät joudu olemaan koulupäivän jälkeen ilman aikuisen seuraa.

Vuosirehtori arvioi ja päättää opettajakunnan tuella, onko asiasta tiedotettava koulun kaikille vanhemmille ja hoitaa tarvittaessa tiedottamisen. Koulun henkilökunnalle tiedotetaan aina ja sovitaan yhteisistä menettelyistä.

Oppilaita järkyttäneistä tapahtumista keskustellaan luokissa tarvittaessa myös seuraavina päivinä. Jos joku oppilas tai hänen perheensä on erityisen järkyttynyt, järjestetään jatkoapua. Tästä neuvotellaan kouluterveydenhoitajan, -kuraattorin tai -psykologin kanssa.

Jos oppilas joutuu onnettomuuden tai sairauden takia olemaan pitkään poissa koulusta, varmistetaan, että häneen pidetään yhteyttä sen lisäksi, että hänen opinnoistaan huolehditaan.

Tarvittaessa turvaudutaan oppilashuoltoryhmän tai oppilaskohtaisen asiantuntijaryhmän apuun.

Vaikka ulkopuolinen tuki on joskus tarpeen, jokaisen opettajan, erityisesti luokanopettajan, tulee muistaa oma vastuunsa oppilaalle läheisenä, joskus läheisimpänä, aikuisena.

2.3 Koulun ulkopuolisia vahinkoja

Koulun lähellä on teollisuutta ja teollisuuden laboratorioita, joiden toiminta voi teoreettisesti aiheuttaa esimerkiksi epäterveellisiä päästöjä ilmaan. Kun sellaisesta saadaan tieto, kaikki oppilaat siirretään sisätiloihin ja ovet ja ikkunat suljetaan (tiloissa painovoimainen ilmanvaihto). Odotetaan pelastuslaitoksen ohjeita tai ilmoitusta vaaran päättymisestä.

2.4 Ulkopuolisen aiheuttama vaaratilanne

Kouluun tuleva ja häiritsevästi käyttäytyvä henkilö poistetaan koulun tiloista, jos se on mahdollista. Tarvittaessa kutsutaan poliisi.

Oppilaat ohjataan luokkiin tai muihin suljettuihin tiloihin, mahdollisuuksien mukaan tiloihin, joiden ovet ovat lukittavissa.

Tapahtumaan on reagoitava ilman viivytystä. Toiminnan aloitus on siksi sen henkilökuntaan kuuluvan vastuulla, joka on ensin paikalla. Muuta henkilökuntaa pyydetään mahdollisuuksien mukaan apuun palohälytyksen tapaan vihellyspillillä tai muulla mahdollisella tavalla. Poliisi hälytetään paikalle.

2.5. Huolta aiheuttavia tilanteita

Maailmassa, lähellä tai kauempana, voi tapahtua asioita, jotka järkyttävät oppilaita tai aikuisiakin ja voivat tuottaa ahdistuneisuutta.

Kriisiryhmä (oppilashuoltoryhmä) keskustelee ja sopii yhteisistä menettelyistä. Jos opetus on aloitettava ennen kuin koko ryhmä ehtii koolle, sopii henkilökunta vuosirehtorin johdolla menettelystä.

Tässäkin tilanteessa oppilaille annetaan avoimesti tietoa ja heidän annetaan kysyä ja keskustella asiasta.

Jos tarpeen, käytetään asiantuntija-apua. Asioiden käsittelystä ja oppilaiden reaktioista keskustellaan myös huoltajien kanssa.

2.6 Ennaltaehkäisyä

Kaikkiin ongelmatilanteisiin on mahdoton varautua ennakolta. Mihin voidaan varautua, varaudutaan. Paloturvallisuuden osalta noudatetaan paloturvallisuussuunnitelmaa. Eri oppiaineissa, esimerkiksi kemiassa ja teknisessä työssä, noudatetaan niihin liittyviä turvallisuusohjeita.

Oppilaiden sielullisen tilanteen osalta keskeisessä asemassa on luokanopettaja. Hänen tulee seurata jokaisen oppilaan kehitystä ja arvioida, millaisia ongelmia voi odottaa esiintyvän. Opettajakunnan kokouksissa käsitellään joka viikko koulun, luokkien ja yksittäisten oppilaiden tilannetta tässä mielessä. Ongelmien tullessa esiin niihin puututaan välittömästi. Apua pyydetään tarvittaessa.

3. Muita asiakirjoja

Tämä suunnitelma liittyy koulun turvasuunnitelmaan, paloturvallisuussuunnitelmaan,
työsuojelusuunnitelmaan sekä opetussuunnitelman oppilashuoltoa käsittelevään osaan.

Tämä asiakirjan on päivitetty 15.03.2023

Oppilaita putsaamassa koulun aitaa vanhasta maalista.