Järjestyssäännöt

Etusivu » Suunnitelmat » Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeuksiin kuuluu maksuton opetus, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

1. Koulualue

Koulualueella tarkoitetaan koulun käytössä olevia sisätiloja ja piha-aluetta. Oppilaat eivät saa poistua ilman lupaa koulualueelta koulupäivän aikana. Luvan voi myöntää pyynnöstä luokanopettaja tai vuosirehtori. Myös koulun/luokkien yhteisillä retkillä tai leirikoulussa pätee sääntö, että ainoastaan opettajan luvalla voi lähteä pois määritellyltä alueelta tai tilasta.

2. Koulun työaika

Koulun työaikaa ovat työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet matkoineen. Koulun päivittäiset työajat tarkistetaan lukuvuosittain. Koulun alueella kyytiä odottavien oppilaiden ja kerhotoimintaa osallistuvien tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin mitkä ovat voimassa koulun työaikana. Koulun työaikaan kuuluvat myös koulumatkat paitsi silloin, kun oppilas tekee sen huoltajansa tai tämän valtuuttaman muun aikuisen seurassa.

3. Tupakkatuotteet, päihteet ja muut vaaralliset aineet

Tupakkatuotteita, päihteitä tai huumeita ei saa käyttää koulun työaikana eikä niiden vaikutuksen alaisena saa esiintyä. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia aineita tai esineitä (veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita lasersoittimia sekä muuta vastaavaa joista saattaisi aiheutua vaaraa itselle tai muille). Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja he voivat ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

4. Kulkuvälineet

Oppilaiden polkupyörät ja muut kulkuvälineet tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla. Ne ovat aina omistajansa vastuulla.

5. Koulun omaisuus

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai muulle henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava, puhdistettava tai järjestettävä koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheuttamansa vahingot. Sama, mikä koskee koulun omaisuutta, koskee myös muiden oppilaiden ja opettajien ja muun henkilökunnan omaisuutta.

6. Poissaolot

Oppilaan velvollisuuksiin kuuluu osallistua hänelle säädettyyn opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Luokanopettaja tai -valvoja voi hyväksyttävästä syystä antaa oppilaalle luvan etukäteen enintään viiden koulupäivän poissaoloon. Opettajakunta myöntää tätä pidemmät poissaolot. Huoltajan velvollisuus on ilmoitettava oppilaan poissaolosta ensimmäisenä koulupäivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Koulupäivän aikana sairastuva oppilas saa poistua koulusta opettajan tai terveydenhoitajan luvalla. Mikäli oppilas poistuu terveydenhoitajan luvalla, siitä on ilmoitettava opettajalle. Tapaturman sattuessa siitä on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai terveydenhoitajalle.

7. Matkapuhelimet ja vastaavat laitteet

Matkapuhelinten, soittimien ja muiden elektronisten laitteiden käyttö ja esillä pitäminen on oppituntien aikana kielletty ja niiden pitää olla äänettömällä toiminnolla tai suljettuina. Mainitut laitteet ovat omistajiensa omalla vastuulla. Mobiililaitteiden käyttöä voidaan myös rajoittaa muina aikoina, mikäli ne häiritsevät koulun muuta toimintaa tai niitä käytetään esimerkiksi kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.

8. Käyttäytyminen

Oppilaan tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Oppilaan tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Oppilas ei saa häiritä koulutunnin tai muuna aikana koulutyötä tai toisia ihmisiä eikä käyttäytyä väkivaltaisesti tai loukkaavasti. Kiusaaminen sen kaikissa muodoissa on kielletty.

9. Rangaistukset ja muut seuraamukset

Mikäli oppilas on jättänyt tekemättä hänelle annetut tehtävät, hänet voidaan jättää suorittamaan niitä koulupäivän jälkeen enintään tunnin ajaksi. Oppilas on tänä aikana valvonnan alaisena. Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai hyviä tapoja tai käyttäytyy häiritsevästi, voi opettaja nuhdella tai poistaa hänet luokasta tai määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon. Jälki-istunnon ajankohtaa määrätessään opettajan tulee ottaa huomioon pitkämatkalaisten oppilaiden kuljetukset ja tarvittaessa neuvotella huoltajan kanssa.

Oppilaalle, joka rikkoo järjestystä tai käyttäytyy muuten tavalla, johon ei ole syytä soveltaa edellä mainittua menettelyä, voidaan järjestää kasvatuskeskustelu tai rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Rehtorin ja opettajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

10. Muuta

Sekä näissä säännöissä että asioissa, joita edellä ei erikseen mainita, noudatetaan perusopetuksen säädöksiä ja Suomen yleistä lainsäädäntöä. Järjestyssäännöistä kerrotaan kaikille oppilaille, koulun henkilökunnalle ja huoltajille sanallisesti rehtorin tai opettajien toimesta luokissa ja vanhempainilloissa. Järjestyssäännöt ovat myös luettavissa koulun kahvihuoneessa. Säännöt päivitetään lukuvuoden alussa tai tarvittaessa. Oppilaita, koulun henkilökuntaa ja huoltajien mielipiteitä kuullaan arvioitaessa päivitystarvetta. Järjestyssäännöt käsitellään aina uuden oppilaan ja työntekijän kanssa.